Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

De persoonsgegevens worden verzameld door:

 • De FOD Kanselarij van de Eerste Minister wanneer u surft op de pagina’s van de website https://duurzaamevenement.belgium.be/nl . In uw browser beginnen ze met "https://duurzaamevenement.belgium.be/nl ". Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling  u een account aanmaakt op deze site.

U bent beschermd  op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Wettelijke basis van de verwerkingen

De vier strategische doelstellingen van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) zijn:

 • De motor zijn achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België
 • Erkend worden als een referentie in België wat betreft het beleid ter ondersteuning van maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • De vector zijn bij de integratie van de federale strategie (op korte, middellange en lange termijn) inzake duurzame ontwikkeling in alle beleidssectoren
 • Duurzame ontwikkeling integreren in het intern beheer van het FIDO

In dit kader stelt het FIDO verschillende instrumenten voor om duurzaamheid te verankeren in de dagelijkse en strategische praktijken van de federale overheidsdiensten, de ondernemingen, het maatschappelijk middenveld etc. Zo heeft het FIDO deze tool ontwikkeld en online beschikbaar gesteld om de duurzaamheid (of verantwoordelijkheid) van een evenement te beoordelen. De tool wordt aangevuld met een gids en checklists.

Nuttige link:

 • Koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

Doel van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in staat te stellen de online tool te gebruiken;
 • de in de vragenlijsten verkregen resultaten te analyseren om tendensen op het vlak van de verantwoordelijke organisatie van evenementen te identificeren;
 • de tool te verbeteren.

 Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s

IP-adres.

U maakt een account aan op deze website.

Naam, voornaam, e-mailadres dat u ingeeft.

 

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:

 • session: één sessie
 • has_js : hiermee kunt u bepalen of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus)

Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres: 12 maanden;
 • van de cookies: 13 maanden;
 • van de gegevens van de "gebruiker"-account die u heeft aangemaakt: totdat u uw account verwijdert.

De gegevens worden na afloop van deze termijnen verwijderd.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard. 

Veiligheid

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarborgen de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Let wel: op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs (deze kopie zal na het afsluiten van uw aanvraag worden verwijderd), met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Contact

dpo@premier.fed.be

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
A l'attention du délégué à la protection des données
4 Hertogstraat
1000 Brussel

Klachten

Als u vindt dat het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling  uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@premier.fed.be

U kunt uw account te allen tijde verwijderen door een e-mail te sturen naar sustainableevent@fido.fed.be.